• Anasayfa
  • Favorilere Ekle
  • Site Haritası
  • https://www.facebook.com/inhisarbelediye.baskanligi?epa=SEARCH_BOX
  • https://www.instagram.com/inhisarbelediyesi

Katı Atık


 
                                     İNHİSAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI
                                                             İNHİSAR/BİLECİK
 
             Evsel Katı Atık Tarifeleri'ne Esas Bilgilendirme Duyurusu

  2872 Sayılı Çevre Kanununun 11. maddesinde "Büyükşehir Belediyeleri ve Belediyeler evsel katı atık bertaraf  tesislerini kurmak, kurdurmak, işletmek veya işlettirmekle yükümlüdürler. Bu hizmetten yararlanan ve/veya yararlanacaklar, sorumlu yönetimlerin yapacağı yatırım, işletme, bakım, onarım ve ıslah harcamalarına katılmakla yükümlüdür. Bu hizmetten yararlananlardan, Belediye Meclisince belirlenecek tarifeye göre katı atık toplama, taşıma ve bertaraf  ücreti alınır.
9.8.1983 tarih ve 2872 sayılı çevre kanununun 11. maddesine ve 1.5.2003 tarih 5856 sayılı Çevre ve Orman Bakanlığı teşkilat ve görevleri hakkındaki kanunun 9. maddesine göre 27.10.2010 tarih 27742 sayılı Resmi Gazete’de Çevre ve  Orman Bakanlığı tarafından yayımlanan “Atıksu Altyapı ve Evsel Katı Atık Bertaraf Tesisleri Tarifelerinin Belirlenmesinde Uyulacak Usul ve Esaslara ilişkin Yönetmelik” ve Çevre ve Orman Bakanlığı tarafından çıkarılan “Evsel Katı Atık Tarifelerinin Belirlenmesine Yönelik Kılavuz”daki hükümlere göre evsel katı atıklar için toplama ve taşıma işine ait tam maliyet esaslı tarifelerin belirlenerek su faturası ile birlikte tahsil edilmesi gerekmektedir.
Yukarıda belirtilen ilgili mevzuat gereği; İnhisar İlçesi sınırları içinde evsel katı atıkların toplama ve taşıma hizmetini yürütmekte olan Belediye Başkanlığımız'ın, söz konusu hizmetler için oluşan giderleri tam maliyet esasına göre sabit tarife olarak belirlenmiş, bu maliyetlerden ÇTV gelirleri düşülmüş ve Zabıta ,Fen İşleri, Mali Hizmetler Müdürlüğü verileri kaynak kabul edilerek hane bazında abone sayıları dikkate alınmak sureti ile “Evsel Katı Atık Tarife Raporu ”hazırlanmıştır.
İlgili yönetmelik gereğince hazırlanan raporun Belediye Meclisince karar alınmadan Halk’ın önerilen tarifeler ve esasları hakkında bilgilendirilmesi, görüş ve önerilerinin alınması maksadıyla Belediyemiz Web sayfasında 15 gün süreyle duyuru yapılması gerekmektedir.
Evsel Katı Atık Tarife Raporu hakkında görüş ve önerilerinizi 17.03.2015 Saat 17:00’ ye kadar inhisarbelediyesi1990@gmail.com mail adresimize bildirmeniz gerekmektedir.
Hemşehrilerimizin bilgisine sunulur.
    
                                                                                      Ayhan ÖDÜBEK
                                                                             İnhisar  Belediye Başkanı
 
 
GİRİŞ
  
Bu rapor, 27.10.2010 tarih 27742 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Atıksu Altyapı Ve Evsel Katı Atık Bertaraf Tesisleri Tarifelerinin Belirlenmesinde Uyulacak Usul Ve Esaslara İlişkin Yönetmelik’in 23/1 maddesinde yer alan “2872 sayılı Çevre Kanununun 11 inci maddesinde belirlenen idarelerce ve belediye meclisince atıksu ve evsel katı atık tarife ücretleri kararı alınmadan önce halkın önerilen tarifeler ve esasları hakkında bilgilendirilmesi, görüş ve önerilerinin alınması maksadıyla ücretlerin hangi esaslar çerçevesinde belirlendiğini, hangi ana maliyet kalemlerinin dikkate alındığını, geçmiş yıllardaki maliyetleri, planlanan yatırım programını ve önerilen tarifeleri içerecek bir rapor hazırlanır.” biçimindeki düzenleme gereği hazırlanmıştır.
 
Raporun hazırlanmasında 2872 Sayılı Çevre Kanunu hükümleri, Atıksu Altyapı ve Evsel Katı Atık Bertaraf Tesisleri Tarifelerinin Belirlenmesinde Uyulacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelikte yer alan düzenlemeler ve Evsel Katı Atık Tarifelerinin Belirlenmesine Yönelik Kılavuzdaki açıklamalar esas alınmıştır.
 
AMAÇ
27.10.2010 tarihinde Çevre ve Orman Bakanlığı tarafından çıkarılan “Atık su Altyapı Ve Evsel Katı Atık Bertaraf Tesisleri Tarifelerinin Belirlenmesinde Uyulacak Usul Ve Esaslara ilişkin Yönetmelik” ve “Evsel katı atık tarifelerinin belirlenmesine yönelik kılavuz”da belirtilen hükümlere göre evsel katı atık maliyetlerinin çıkarılması ve bu maliyetler çerçevesinde tarifelerin oluşturulmasıdır.
 
KAPSAM

İnhisar İlçe sınırları içerisinde çıkan evsel katı atıkların toplanması ve aktarma istasyonlarına taşınmalarına ait tam maliyet esaslı tarifelerin belirlenmesindeki hesaplamaları kapsar.
a) Kentsel veya endüstriyel atık suların toplanması, arıtılması, deşarjı veya geri kazanımı ve ıslahına ilişkin yatırımlara,
b) Atıksu sistemlerinin işletmesi, bakım ve onarımına,
c) Arıtma çamuru bertarafına veya geri kazanılmasına,
ç) Evsel katı atıklar için toplama, taşıma, aktarma, geri kazanım (kompost, yakma) ve bertaraf tesisleri kurulması, işletilmesi, kapatılması ve kapatma sonrası izlenmesi ve bakımına ait Tam Maliyet Esaslı Tarife’lerin belirlenmesindeki usul ve esasları kapsamaktadır.
Yönetmelik, 9/8/1983 tarihli ve 2872 sayılı Çevre Kanununun 11 inci maddesine ve 1/5/2003 tarihli ve 4856 sayılı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 9’uncu maddesine dayanılarak hazırlanmıştır. 27/10/2010 tarih 27742 Sayılı resmi gazete yayınlanarak yürürlüğe girmiştir.
 
DAYANAK
 
 Bu çalışma, 9.8.1983 tarih ve 2872 sayılı çevre kanununun 11. maddesine ve 1.5.2003 tarih 5856 sayılı Çevre ve Orman Bakanlığı teşkilat ve görevleri hakkındaki kanunun 9. maddesine göre 27.10.2010 tarih 27742 sayılı resmi gazetede Çevre ve Orman Bakanlığı tarafından yayımlanan “Atık su Altyapı Ve Evsel Katı Atık Bertaraf Tesisleri Tarifelerinin Belirlenmesinde Uyulacak Usul Ve Esaslara ilişkin Yönetmelik” ve Çevre ve Orman Bakanlığı tarafından çıkarılan “Evsel katı atık tarifelerinin belirlenmesine yönelik Kılavuz”daki hükümlere göre hazırlanmıştır.
 
İlkeler
 
Sürdürülebilir evsel katı atık hizmetlerinin yönetilmesi amacıyla tarifelerin belirlenmesinde;
a) Toplam sistem maliyetlerinin tarifelere yansıtılması,
b) Tarifelerin kirleten öder ilkesine göre belirlenmesi esastır.

TANIMLAR
 
a) Abone: Su ve atıksu ve katı atık hizmetlerinden faydalanan ve/veya faydalanacak gerçek veya tüzel kişiyi,
b) Atıksu alt yapı yönetimleri: Atıksuları toplayan kanalizasyon sistemi ile atık suların arıtıldığı ve arıtılmış atık suların bertarafının sağlandığı atık su alt yapı sistemlerinin kurulması, bakımı, onarımı, ıslahı ve işletilmesinden,
c) Atık üreticisi: Faaliyetleri sonucu atık oluşumuna neden olan kişi ve/veya atığın bileşiminde veya yapısında bir değişikliğe neden olacak ön işleme, karıştırma veya diğer işlemleri yapan her hangi bir gerçek veya tüzel kişiyi,
ç) Atık sahibi: Atık üreticisini veya atığın sahibi olan gerçek ve tüzel kişileri,
d) Bakanlık: Çevre ve Şehircilik Bakanlığını,
e)Evsel katı atık idareleri: Büyükşehir belediyelerini, diğer belediyeleri ve belediye birliklerini,
f) Hizmet: Hane halkları, kamu kurumları veya herhangi bir ekonomik faaliyet için;
1) Atıksu toplama ve yüzey sularına deşarj ile sonuçlanacak arıtma faaliyetleri,
2) Katı atık toplama, taşıma, aktarma, geri kazanım ve bertaraf hizmetlerini,
a) Kanun: 9/8/1983 tarihli ve 2872 sayılı Çevre Kanununu,
b) Kılavuz kitaplar: Bu Yönetmeliğin esaslarına uygun tarifelerin ve ücretlerin hazırlanmasında kullanılacak olan ayrıntılı yöntem ve hesaplamalar ile örnekleri içeren yardımcı kitapları,
c) Kirleten: Faaliyetleri sırasında veya sonrasında doğrudan veya dolaylı olarak çevre kirliliğine, ekolojik dengenin ve çevrenin bozulmasına neden olan gerçek ve tüzel kişileri,
d) Kirleten öder ilkesi: Atıkların oluşturduğu veya oluşturması muhtemel çevresel kirlenme ve bozulmayı önlemek, sınırlandırmak, gidermek ve çevrenin iyileştirilmesini sağlamak için yapılan ve/veya yapılacak tüm yatırımların ve harcamaların kirletenler veya bozulmaya neden olanlar tarafından karşılanacağı ilkesini,
e) Sistem: Atıksu alt yapı yönetimleri ve/veya evsel katı atık idarelerinin sorumluluk alanı içinde bulunan atıksu ve evsel katı atık hizmetlerinin sağlanması amacıyla kullanılması ve/veya faydalanılması gereken birbirinden bağımsız da olabilen 14 üncü ve 15 inci maddelerin de belirtilen süreçlerin her biri veya birkaçını,
f) Tam maliyet esaslı tarife: Atıksu ve evsel katı atık ile ilgili verilen tüm hizmetler karşılığında ortaya çıkan toplam sistem maliyetinin bu hizmetlerden yararlananlara yansıtılmasına yönelik yöntemi ve bu yöntemle hesaplanmış ücretler listesini,
g) Tam maliyet muhasebesi: Atıksu ve evsel katı atık sistemlerinin devamı için gerekli tüm maliyetin belirlendiği, toplandığı ve raporlandığı hesaplama sistemini,
h) Toplam sistem maliyeti: Yatırımın finansal maliyetini, sistemin işletilmesi ve bakımını, sabit varlıkların amortismanını, yönetim ve izleme giderlerini, vergileri, kamulaştırmayı ve sistemin finansal sürdürülebilirliğini sağlayacak özkaynak getirisini de içeren toplam değeri,
ı) Ücret: 26/5/1981 tarihli ve 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununun Mükerrer 44.maddesi hükmü gereği çevre temizlik vergisi ile aynı Kanunun 87.maddesi uyarınca kanalizasyon harcamalarına katılma payı ve 2560 sayılı Kanunun 13.maddesi uyarınca alınan kullanılmış suları uzaklaştırma bedelini de içerecek şekilde; atıksu ve evsel katı atık ile ilgili verilen tüm hizmetler karşılığında tam maliyet esaslı tarifeye göre belirlenen toplam sistem maliyetini karşılamak üzere evsel katı atık ve atık su hizmetlerinden yararlananlar tarafından ödenmesi gereken parasal değeri ifade eder.
Yönetmeliğin 21.Maddesinde – (1) Atıksu altyapı yönetimleri atıksu hizmetleri için tahsil edilen ücretlerin atıksu hizmetlerinde kullanılmasını, evsel katı atık idareleri evsel katı atık hizmetleri için tahsil edilen ücretlerin evsel katı atık hizmetlerinde kullanılmasını sağlayacak tam maliyet muhasebe sistemi kurmakla yükümlüdürler.
Yönetmeliğin 22.Maddesinde – (1) Atıksu ve evsel katı atık hizmetlerine ait ücretlendirme yapılan hizmetin karşılığı olarak müstakilen, düzenli aralıklarla su faturaları üzerinden yapılır.
Yönetmeliğin 23.Maddesinde – (1) 2872 sayılı Çevre Kanununun 11 inci maddesinde belirlenen idarelerce ve belediye meclisince atıksu ve evsel katı atık tarife ücretleri kararı alınmadan önce halkın önerilen tarifeler ve esasları hakkında bilgilendirilmesi, görüş ve önerilerinin alınması maksadıyla ücretlerin hangi esaslar çerçevesinde belirlendiğini, hangi ana maliyet kalemlerinin dikkate alındığını, geçmiş yıllardaki maliyetleri, planlanan yatırım programını ve önerilen tarifeleri içerecek bir rapor hazırlanır.
Yürürlük MADDE 24 – (1) Maliye Bakanlığı ve Sayıştay’ın görüşü alınarak hazırlanan bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme MADDE 25 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Çevre ve Şehircilik Bakanı yürütür.
(2) Belediyeler ve Mahalli İdare Birliklerince hazırlanan raporlar meclis kararlarının duyurulması yöntemi ile halka duyurulur. Diğer atıksu altyapı yönetimleri ve evsel katı atık idareleri tarafından hazırlanan raporlar yerel gazeteler ve/veya diğer haber alma kaynakları kullanılarak duyurulur.
(3) Yorumların toplanması, yorum verme süresi, atıksu altyapı yönetimleri ve evsel katı atık idareleri tarafından uygun bir süreye göre düzenlenir.
(4) Belediyeler ve Mahalli İdare Birlikleri ücret ve tarifelere ilişkin aldıkları meclis kararlarını diğer meclis kararları gibi duyururlar. Diğer atıksu alt yapı yönetimleri ve evsel katı atık idareleri tarafından halkın atıksu ve evsel katı atık ücret ve tarifeler için görüş ve önerilerini değerlendirildikten sonra yerel gazeteler ve diğer haber alma kaynakları kullanılarak halka duyurulur.
 
Uyum süreci
 
GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Atıksu alt yapı yönetimleri ve evsel katı atık idareleri bu Yönetmeliğe yayımı tarihinden itibaren bir yıl içerisinde uyum sağlamakla yükümlüdürler.
 
2. TARİFE HESAPLAMA İLKELERİ
 
“Atıksu Altyapı ve Evsel Katı Atık Bertaraf Tesisleri Tarifelerinin Belirlenmesinde Uyulacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik” gereği evsel katı atıkların toplanması ve taşınması için harcanan para Çevre Temizlik Vergilerinden gelen gelirle sağlanamadığından aradaki farkın “kirleten öder prensibine” göre hizmet alan gerçek ve tüzel kişilerden su faturaları ile toplanması gerektiği belirtilmektedir. Tarife terimi; evsel katı atıkların toplanması ve taşınması hizmetleri karşılığında ortaya çıkan toplam sistem maliyetinin bu hizmetlerden yararlananlara yansıtılmasına yönelik yöntemi ve bu yöntemle hesaplanmış ücretler listesini ifade etmektedir.
 
Toplam Sistem Maliyeti = Evsel Katı Atık Hizmetleri Maliyeti
 
Tarife hesaplamasında izlenecek adımlar şunlardır:
 
1-) Hizmetin kapsamının tanımlanması
2-) Tanımlanan hizmetin sağlanması için tam maliyetin hesaplanması
3-) Ortalama maliyetin hesaplanması
4-) Toplam sistem maliyetinin farklı abone gruplarına dağıtılması
5-) Faturalama için bir tarife yapısı ve türü seçilmesi
 
İnhisar Belediyesi maliyet analizi yapılırken evsel atıkların toplama ve taşıma hizmetleri baz alınmıştır.
 
1)Toplama - Evsel katı atıkların çeşitli atık üreticilerinden (konutlar, kamu, ticari kuruluşlar ve sanayi kuruluşları) toplanarak, varsa aktarma istasyonlarına yoksa bertaraf tesislerine taşınması
 
2)Taşıma - Evsel katı atıkların doğrudan depolama tesislerine taşınması
 
 
Aktif Ziyaretçi1
Bugün Toplam110
Toplam Ziyaret262273
Hava Durumu