• Anasayfa
  • Favorilere Ekle
  • Site Haritası
  • https://www.facebook.com/inhisarbelediye.baskanligi?epa=SEARCH_BOX
  • https://www.instagram.com/inhisarbelediyesi


BİNA İŞLERİ YAPTIRILACAKTIR

İNHİSAR BELEDİYESİ

İnhisar Belediye Başkanlığı Kapalı Pazaryeri Ve Sosyal Tesis yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.

İhale Kayıt Numarası

:

2020/188852

 

1-İdarenin

a) Adresi

:

ZAFER MAHALLESİ CUMHURİYET MEYDANI 15 11640 İNHİSAR/BİLECİK

b) Telefon ve faks numarası

:

2283712253 - 2283712251

c) Elektronik Posta Adresi

:

inhisarbelediyesi1990@gmail.com

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu yapım işinin

a) Niteliği, türü ve miktarı

:

750 m2 Kapalı Pazaryeri ve 165 m2 Sosyal Tesis (İşin tamamı kapalı pazaryeri olup ihalesi gerçekleştirilecek söz konusu yapım işinde kapatma kısmı ankraj bloklarına kadar yapılacaktır. Çatı kapatma kısmı bu yapım işi için kapsam dışındadır.)
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Yapılacağı yer

:

Bilecik İli İnhisar İlçesi Güner Orbay Mahallesi 3 Parsel

c) İşe başlama tarihi

:

Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 5 gün içinde
yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.

ç) İşin süresi

:

Yer tesliminden itibaren 75 (yetmiş beş) takvim günüdür.


3- İhalenin

a) Yapılacağı yer

:

İnhisar Belediyesi Zafer Mahallesi Cumhuriyet Bulvarı No:11 İnhisar / Bilecik

b) Tarihi ve saati

:

27.04.2020 - 14:30


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1.3. İhale konusu işin yapılmasına ilişkin olarak ilgili mevzuatı gereği alınması zorunlu olan belge;

İnşaat Yapı Ruhsatı


4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

 

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İş deneyim belgeleri:

Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 70 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.

 

4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri:

4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları Tebliği Benzer İş Grupları Listesinde belirtilen B -III. GRUP: BİNA İŞLERİ  benzer iş olarak değerlendirilecektir.

4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:

Mimar ya da İnşaat Mühendisi


5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar İnhisar Belediyesi Fen İşleri Birimi adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, anahtar teslimi götürü bedel üzerinden verecektir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle anahtar teslimi götürü bedel sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.


14.Diğer hususlar:

İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

 İLÇEMİZDE SATIŞI YAPILACAK ARSA LİSTESİDİR.

SIRA NO

 

 

SATIŞI YAPILACAK ARAÇ

 

 

KULLANIM ŞEKLİ

 MUAMMEN BEDELİ (TL)

 

GEÇİCİ TEMİNAT

(TL)

 

İHALE TARİHİ

 

İHALE GÜNÜ

 

SAATİ

1

Akkum Mahallesi 116 Ada 59 Parsel

Arsa

50.000,00 TL

1500.00 TL

25.03.2022

CUMA

14:35

2

Akkum Mahallesi 116 Ada 60 Parsel

Arsa

50.000,00 TL

1500,00  TL

25.03.2022

CUMA

14:40

3

Akkum Mahallesi 116 Ada 62 Parsel

Arsa

50.000,00 TL

1500,00  TL

25.03.2022

CUMA

14:50

  

Mülkiyeti Belediyemize ait olan Akkum Mahallesinde bulunan 3 parça arsa niteliğindeki taşınmazlar 2886 sayılı Devlet ihale kanunun 45. Maddesine göre açık arttırma usulü ile ihaleye çıkartılmıştır. İhale 25.03.2022 Cuma günü Saat 14:30’da  Belediye Binasında yapılacaktır.

 

İHALEYE KATILACAKLARDA ARANILAN ŞARTLAR

-          T.C. Vatandaşı olmak.

-          18 yaşını doldurmuş olmak

-          Sözleşme yapmaya engel bir durumu olmamak.

-          İhaleye katılmaya yasağı bulunmamak.

-          İhaleye asaleten katılmak.

 

 

 

 

 

Aktif Ziyaretçi1
Bugün Toplam64
Toplam Ziyaret266899
Hava Durumu